Paul Kloosterboer

patterns & possibilities in

Consulting & ChangeBegeleiden

Begeleiden is gidsen. Dat betekent niet per se dat ik de bestemming weet. Wel hoe je de weg kunt vinden. Door onzekerheid over proces en aanpak te verminderen, kunnen we meer onzekerheid op de inhoud aan. Vooraf en onderweg creëren we samen de optimale weg naar waarde.

Voorzitten

Als voorzitter of begeleider heb ik de technische leiding van bijeenkomsten, workshops en conferenties met een veranderkundig doel. Dat maakt het voor de degenen die inhoudelijk betrokken zijn en/of de leiding hebben makkelijker zich hierop te concentreren. Een goede gezamenlijke voorbereiding versterkt het vertrouwen dat gebeurt wat nodig en wenselijk is.

LSI: Grootschalige interventies

Bij vernieuwen zijn het benutten van variëteit en creëren van verbinding cruciaal. Large Scale Interventions (LSI), oftewel grootschalige bijeenkomsten waar betrokkenen zoveel mogelijk aanwezig zijn, kunnen een inspirerend voertuig hierbij zijn. Overigens niet als ‘stand alone’ activiteit, maar wel als tussentijds hoogtepunt en versneller in een ontwikkelproces.

Het coachen, regisseren en/of begeleiden van dit soort processen en bijeenkomsten doe ik graag. Vanuit ruime ervaring en met zorg, enthousiasme, creativiteit en oog voor opbrengsten.

Ervaren

‘Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal ernaar handelen.’
Confucius (± 500 v.C.)
Met behulp van begeleide oefensituaties, experimenten en/of opstellingen help ik de stap te zetten van denken naar doen.